FAQ - aanvulling

Op deze pagina vind je de nieuwste vragen en antwoorden over een evenemententerrein in Nieuwegein.

Naar oudere vragen en antwoorden


Algemeen

Bestaat de mogelijkheid dat het evenemententerrein geen stroomaansluiting kan krijgen?

Vanwege netcongestie bestaat inderdaad de kans dat een stroomaansluiting op het evenemententerrein nog een paar jaar duurt. De regie hierop ligt bij Stedin. De gemeente heeft hier nauwelijks invloed op. Als alternatief kan dan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van aggregaten. Op dit moment is nog niet bekend of voor de aansluiting op het evenemententerrein door sloten moet worden gegraven. Die vraag kan pas beantwoord worden nadat het ontwerp nader is uitgewerkt.

Wordt er Netlon gebruikt om de ondergrond van het evenemententerrein te verstevigen?

Bij het gebruik van kunststoffen in de grond is er een mate van voortschrijdend inzicht. We willen minder met kunststoffen werken, waarbij er een redelijke kans is dat er microplastics achterblijven in de bodem of in het bodemwater.

In de volgende fase wordt met een leverancier van biobased producten onderzoek gedaan naar milieuvriendelijkere alternatieven.

Hoeveel dagen per jaar zal het evenemententerrein gebruikt worden?

Wij gaan uit van maximaal 12 dagen per jaar, waarbij we op- en afbouwdagen niet meetellen. Van deze 6 tot 12 dagen worden maximaal 3 dagen gebruikt voor grote evenementen met maximaal 5.000 bezoekers.

Welke evenementen worden als 'groot' gedefinieerd?

Bij uitwerking van het Omgevingsplan voor het evenemententerrein worden algemene kaders geformuleerd qua aantallen en typen evenementen per jaar, spreiding, bezoekersaantallen, versterkt geluid etc. In de volgende fase worden de aantallen bijbehorend bij de verschillende soorten evenementen vastgesteld. In het haalbaarheidsonderzoek is het volgende benoemd en voor ons uitgangspunt: “Het evenemententerrein is geschikt voor evenementen met 1.000+ bezoekers. Als bovengrens voor grotere evenementen (festivals etc.) hanteren we 5.000 bezoekers.” Evenementen met minder dan 1.000 bezoekers kunnen ook plaatsvinden op het evenemententerrein.

Heeft de voorgestelde locatie beperkingen wat betreft de eis: 'bruikbaarheid gedurende het gehele jaar'?

Er wordt rekening gehouden met een grondversteviging en drainage, waardoor het terrein het hele jaar door voor evenementen, maar ook ander recreatief gebruik (zoals wandelen en picknicken) geschikt wordt gemaakt. De hierna gestelde uitgangspunten worden vastgelegd in het Programma van Eisen.

Tijdens het broedseizoen is er bij afhandeling van evenementenvergunningen extra aandacht voor natuur. Er kunnen dan randvoorwaarden worden opgenomen vanwege broedende vogels.

 

Vergunning

Moet er archeologisch onderzoek gedaan worden?

In het park moet archeologisch onderzoek worden gedaan bij ingrepen van >150 cm diep met een minimale omvang van 10.000 m2. Waarschijnlijk is dit bij aanleg van een evenemententerrein niet aan de orde.

Welke overeenkomst is er in 1973 tussen de eigenaar van het landgoed en gemeente Nieuwegein afgesloten?

Overeenkomst tussen de eigenaar van het landgoed en gemeente Nieuwegein

De tekst is als volgt:

"Aan de Hoogwelgeboren heer
Jhr. Mr. L.E. de Geer van Oudegein
landgoed Oudegein
Nieuwegein

Onderwerp:
aankoop gedeelte van het landgoed Oudegein.

Ons kenmerk: Afd. B.Z. 1812

Nieuwegein, 11 april 1973.

VERZONDEN 13 april 1973

Onder voorbehoud dat overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder een gedeelte van het landgoed Oudegein door de gemeente Nieuwegein kan worden aangekocht, zijn wij bereid tot afgifte van onderstaande verklaringen van intentie:

a. burgemeester en wethouders van Nieuwegein zijn bereid te bevorderen dat in overleg met U een goede inspanning van de bij U in eigendom blijvende percelen en perceelgedeelten, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie D, nrs, 428 ged., 418 ged., 405 ged., 417 ged., 399 ged., 676 ged., 408 ged., 400 ged., 406, 407, 416, 415, 414, 847, 413, 409 en kadastraal bekend gemeente Vreeswijk, sectie A, nrs, 1a, 24 ged., 25 ged., 30 ged., 29 ged., 38 ged., 39 ged., 180 ged., 31, 32, 33, 34, 35, 36, 82 in het overeenkomstig het voorontwerp-structuurplan in Nieuwegein tot stand te brengen stadspark Oudegein zal worden bewerkstelligd. Deze inspanning zal zodanig zijn dat enerzijds de bewoners van de op deze percelen en perceelgedeelten staande bebouwing en anderzijds de gebruikers van het stadspark elkaar in redelijkheid niet kunnen hinderen. Zij verklaren zich voorts bereid te bevorderen, dat zonder overleg met de eigenaar (eigenaren) van deze percelen en perceelgedeelten geen wijziging zal worden gebracht in het thans bestaande voornemen tot aanleg van het stadspark dan wel in de opzet van het aangelegde stadspark;

b. burgemeester en wethouders van Nieuwegein zijn bereid te bevorderen, dat uitsluitend door U en/of Uw echtgenote en/of Uw wettige nakomelingen op nader door hen in overleg met U en/of Uw echtgenote en/of Uw wettige nakomelingen aan te geven plaatsen op het bij U in eigendom blijvende gedeelte van het landgoed Oudegein en uitsluitend ten behoeve van U en/of Uw echtgenote en/of Uw wettige nakomelingen maximaal vier woningen kunnen worden gebouwd."

 

Geluid

Worden line-arrays voorgeschreven?

Het voorschrijven van line-arrays is mogelijk afhankelijk van het evenement. Als voorbeeld een muziekevenement van 5.000 personen zoals beschreven in het rapport van dBvision. Dit zal tijdens het verstrekken van de vergunning van desbetreffend evenement vastgelegd worden.

Moet bestaande belasting van verkeer (tram en snelweg) worden opgeteld bij de geluidsbelasting?

Bij het organiseren en vergunnen van evenementen wordt meestal geen rekening gehouden met de cumulatie van geluid vanwege meerdere bronnen (verkeerswegen, spoorwegen en luchtvaart, industrieterreinen en bedrijvigheid, sloop- en bouwactiviteiten, sportactiviteiten en recreatie buiten). Cumulatie hoeft in dit kader niet gezien worden als een feitelijke optelling van geluid. De verschillende geluiden worden niet per se tegelijkertijd geproduceerd. Cumulatie betekent hier dus een optelling van hinder vanwege diverse geluidbronnen.

 

Vervoer

Gaat het park er anders uitzien door het klaarmaken van het evenemententerrein voor eventueel vrachtverkeer?

De esthetische en functionele eisen voor het evenemententerrein worden vastgesteld tijdens de volgende fase in het Programma van Eisen. Deze eisen worden de basis van het op te stellen ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met de inpassing in het huidige park, ook buiten het gebruik als evenemententerrein.

 

Natuur

Kan de aanwezigheid van vleermuizen ervoor zorgen dat een evenement niet doorgaat?

Het onderzoek van Tauw concludeert dat er waarschijnlijk genoeg maatregelen kunnen worden genomen in het park om geen vleermuizen te verstoren. Zo nodig wordt dit ter onderbouwing van het Omgevingsplan nader onderzocht en onderbouwd. Afhankelijk van aard en omvang van evenementen kan bij afhandeling van de evenementenvergunning ook nog detailonderzoek voor flora en fauna nodig zijn. Deze verplichting ligt bij organisatoren. Het is ook hun risico als blijkt dat het evenement hierdoor niet door kan gaan.

Welk effect heeft de ophoging van het evenemententerrein op de waterhuishouding in het park?

De effecten op de waterhuishouding zijn afhankelijk van het nadere ontwerp en worden dus pas in een latere fase relevant.

 

Cookie-instellingen